Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1 Nedenstående alm. salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer leveret af Fontenay A/S (efterfølgende kaldt Fontenay), hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

1.2 Specielle betingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført f.eks. i købers generelle købsbetingelser, i købers ordre­afgivelse eller stadfæstelsesskrivelse er ikke bindende for Fontenay, medmindre Fontenay skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte krav.

 

2. Produktinformation

2.1 De i vores og vores leverandørers kataloger og prospekter anførte illustrationer, mål, vægte og lignende angivelser er uden forbindende for Fontenay, medmindre købsaftalen konkret henviser til sådanne oplysninger og data.

 

3. Rådgivning

3.1 Al rådgivning, der ikke snævert relaterer til det købte, er fra Fontenay’s side udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke påføre Fontenay et rådgiveransvar.

3.2 I det omfang Fontenay rådgiver en mulig køber om, hvilken løsning på et konkret problem der må anses for hensigtsmæssig for denne, herunder hvis Fontenay udarbejder tegninger etc., sker dette uforpligtende for Fontenay og således, at Fontenay ikke herved vil kunne pådrage sig et rådgiveransvar. Kun i det omfang Fontenay fakturerer sin rådgivnings­ydelse, vil forudsætningen for, at Fontenay vil kunne pålægges et råd­giver­ansvar være opfyldt.

 

4. Tilbud

4.1 Alle tilbud gives uden forbindende og med mellemsalg forbeholdt, hvis ikke andet udtrykkeligt er anført i disse.

4.2 De tilbudte priser er altid de på tilbudsdagen gældende, idet Fontenay forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser og evt. afgifter, hvis ikke andet er udtrykkeligt anført i tilbuddet.

4.3 For varer af udenlandsk oprindelse vil kursen på leveringsdagen - mellem danske kroner og den af leverandøren anvendte valuta - være gældende, såfremt intet andet er anført i tilbuddet. Har kursen på leveringsdagen ændret sig med mere end 3 % i forhold til kursen på ordredatoen, forbeholder Fontenay sig ret til kursregulering.

4.4 Alle priser oplyst i tilbud er ekskl. moms og med forbehold for ændringer i toldsatser og andre offentlige afgifter.

 

5. Ordrer

5.1 En endelig købsaftale er først indgået, når Fontenay enten har frem­sendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber eller har leveret det købte, hvad der af disse tidsmæssigt måtte komme først.

5.2 Oplyste leveringstidspunkter er i hvert tilfælde skønsmæssigt anslået og er uden forbindende for Fontenay, hvis ikke andet skriftligt er aftalt. Der tages altid forbehold for force majeure og andre forhold, der er udenfor Fontenay’s indflydelse og kontrol.

5.3 Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning eller ret til at annullere købsaftalen.

 

6. Levering

6.1 Levering er EXW Fontenay’s adresse iht. Incoterms 2020.

 

7. Forsendelse

7.1 Forsendelse sker for købers regning og risiko.

7.2 Hvis køber ikke giver en skriftlig instruks, vælger Fontenay transportør og transportmåde.

7.3 Transportskader er Fontenay uvedkommende og anmeldes direkte til den pågældende transportør.

 

8. Emballage

8.1 Emballage er normalt ikke inkluderet i varens pris, og vil blive beregnet separat

 

9. Returnering

9.1 Returnering af varer kan kun ske franko og med forudgående skriftlig aftale under forudsætning af, at varen er ubrugt og i original emballage.

9.2 Returnerede varer krediteres med maksimum 80 % af købsprisen

 

10. Betaling

10.1 Betaling for det leverede er netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.

10.2 Ved for sen betaling er Fontenay berettiget til at debitere morarenter. Den til enhver tid gældende rentesats oplyses på faktura.

 

11. Mangler og reklamationer

11.1 Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden fejl og mangler.

11.2 Reklamationer over mangler og mængdeangivelser må ske inden 8 dage efter varens modtagelse.

11.3 Kan der påvises mangler eller fejl i mængdeangivelser på det leverede, påtager Fontenay sig efter eget skøn indenfor Danmarks grænser:

enten uden beregning for køber at ombytte den/de mangel­fulde varer,

eller uden beregning for køber at udbedre manglen,

eller at yde køber forholdsmæssig afslag i prisen for manglen

eller at kreditere mangelfulde varer, efter at køber franko har sendt de defekte varer retur.

 

12. Ansvar for fejl og mangler

12.1 Fontenay er ansvarlig for konstruktions-, fremstillings- og materialefejl på det leverede i 12 måneder regnet fra leveringsdagen.

12.2 Fontenay er pligtig til at afhjælpe mangler, som skyldes konstruktions-, fremstillings- eller materialefejl.

12.3 Fontenay’s ansvar bortfalder, hvis varen har været udsat for fejlagtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i over­ensstemmelse med Fontenay’s anvisninger.

12.4 Fontenay’s ansvar dækker ikke følgeskader, driftstab, omkostninger i forbindelse med afmontering og forsendelse af defekte varer samt andre indirekte udgifter for køber.

 

13. Produktansvar

13.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende Fontenay’s produktansvar.

13.2 Fontenay er ikke ansvarlig for person- eller tingskader, forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af Fontenay eller andre, som Fontenay har ansvar for.

13.3 Fontenay er ikke ansvarlig for formuetab, herunder for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

I den udstrækning Fontenay måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Fontenay skadesløs i samme omfang, som Fontenay’s ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.

13.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatnings­ansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.

13.5 Fontenay’s ansvar kan i intet tilfælde overstige kr. 10.000.000,00.

Fontenay og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

 

14. Særlige betingelser

14.1 Alle afvigelser fra ovennævnte alm. salgs- og leveringsbetingelser skal altid aftales skriftlig.

14.2 Såfremt der i tilbud angives særlige betingelser er disse altid gældende, selvom de måtte afvige fra ovenstående alm. salgsbetingelser.

 

15. Persondata

15.1 Fontenay har brug for visse personoplysninger for at kunne drive sin forretning. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som vi modtager. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne betjene vores samarbejdspartnere og alene i henhold til gældende lovgivning.

Se vores opdaterede persondatapolitik her

 

16. Værneting

16.1 Civilretten i Kolding er aftalt værneting i første instans. Fontenay er dog tillige berettiget til at sagsøge køber ved dennes hjemting.

16.2 Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leverings­betingelser afgøres ved anvendelse af Dansk Ret.

 

Dok: Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser   Rev 1.2 05.2020